Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Adres wysyłki towaru reklamowanego
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

DMT / Bakeshop
Panattoni Centrum Logistyczne 
ul. Parzniewska 18
05-800 Pruszków

4. Zwrot towaru przy odstąpieniu od umowy

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

DMT / Bakeshop
Panattoni Centrum Logistyczne 
ul. Parzniewska 18
05-800 Pruszków

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 

Postępowanie reklamacyjne 


1.1. Reklamacje z tytułu wad Produktów.

 

1.1.1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Użytkownika jeżeli sprzedany towar ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady). Podstawa, przesłanki i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkownika (w tym Konsumenta) są określone ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) w przepisach o rękojmi za wady (art. 556 i nast. KC).
1.1.2. Zawiadomienia o wadzie towaru oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania Użytkownik może dokonać w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną (np. przesłanie wiadomości e-mail adres sklep@bakeshop.pl, przesłanie za pośrednictwem Serwisu internetowego wypełnionego formularza reklamacji dostępnego w tym serwisie) lub pisemnie na adres Sprzedającego: Bakeshop Sklep ul. Rydygiera 18 bud 3A, 01-793 Warszawa.
1.1.3. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru obowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do magazynu Sprzedajacego na adres

DMT / Bakeshop
Panattoni Centrum Logistyczne 
ul. Parzniewska 18
05-800 Pruszków

Użytkownik o dokonaniu zawiadomienia, o których mowa w pkt. 11.1.2. kontaktuje się niezwłocznie ze Sprzedającym telefonicznie na nr 888 600 170 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@bakeshop.pl w celu uzgodnienia terminu i sposobu odbioru przez Sprzedającego wadliwego towaru. Jeżeli nie uzgodniono terminu i/lub sposobu dostarczenia wadliwego towaru Użytkownik dostarcza go niezwłocznie, jednak w odpowiednim terminie umożliwiającym Sprzedającemu zachowanie terminu do ustosunkowania się do żądania klienta (pkt 11.1.4.) najtańszym zwykłym oferowanym przez Sprzedającego w Sklepie sposobem dostarczenia towaru.

 1.1.4. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Użytkownika (w zakresie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny sprzedaży z określeniem kwoty obniżki) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem braku ustosunkowania się do żądania w powyższym terminie nie uznaje się za uznanie żądania za uzasadnione.
1.1.5. Ustosunkowanie się do żądania Użytkownika jest przesyłane Użytkownikowi w dowolnej formie i sposób, także drogą elektroniczną (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony przez klienta), nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej.
1.1.6. W przypadku, gdy Sprzedający uznał żądanie Użytkownika za uzasadnione zaspokaja to żądanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania żądania Użytkownika. Sprzedający kontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem w dowolnej formie i sposób, także drogą elektroniczną (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony przez klienta), nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej, w celu uzgodnienia terminu dostarczenia towaru wolnego od wad albo określenia sposobu zwrotu ceny sprzedaży (w całości lub części) lub kosztów poniesionych przez Użytkownika, do których zwrotu Sprzedawca jest zobowiązany.
1.1.7. W przypadku, gdy Sprzedający nie uznał żądania Użytkownika dotyczącego wady towaru dostarcza otrzymany od Użytkownika towar na adres miejsca dostarczenia towaru wskazany przez Użytkownika w umowie sprzedaży towarów.

 

2.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis internetowy ( w tym Sklep):

 

2.2.1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis internetowy oraz pozostałe (w tym Sklepu) Użytkownik może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacja@leduvel.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego. 
2.2.1.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. 
2.2.1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
2.2.1.4. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób określony przez Użytkownika.

 

Odstąpienie od umowy 

2.1 Konsument ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest aby Konsument wysłał formularz (wzór załączony do przesyłki) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy

 2.2 W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą na adres LeDuvel ul. Rydygiera 8 bud. 3A Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres sklep@bakeshop.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy zamieszczonego w Sklepie w zakładce „zwroty i reklamacje”. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy drogą elektroniczną. 

 2.3 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

 2.4 Konsument powinien wraz ze zwracanym Produktem włożyć do paczki: potwierdzenie zamówienia, paragon, oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku gdy zamówienie zostało opłacone przy odbiorze ( tzw. za pobraniem) powinny być podane dane dotyczące konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot pieniędzy. W celu obniżenia ryzyka uszkodzeń radzimy skorzystać z przesyłki kurierskiej oraz z opakowania, w którym zamówienie było dostarczone. Należy szczególnie zwrócić uwagę na pakowanie przedmiotów delikatnych. Samo poinformowanie kuriera, że przesyłka zawiera np. szkło lub ceramikę jest niewystarczające ponieważ w praktyce paczki w transporcie traktowane są tak samo. Dlatego należy przestrzegać zasady, by przedmioty wewnątrz paczki nie znajdowały się bliżej ścianek zewnętrznego pudełka niż 4-5 cm. Przedmioty wewnątrz paczki powinny być unieruchomione. List przewozowy (druk wypełniany wspólnie z kurierem powinien zawierać informację "Uwaga szkło").

 2.5 Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać ja osobie upoważnionej w najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedającego na adres: DMT / Bakeshop, Panattoni Centrum Logistyczne ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 2.6 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy szacowane na kwotę około 11 PLN.

 2. 7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracane produkty powinny być kompletne i zwrócone w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu firmowym producenta (jeżeli takie było) wraz z dodatkowym wyposażeniem i instrukcjami. Jeśli oryginalne opakowania ulegnie zagubieniu lub zniszczeniu to możliwy jest zwrot poprzez odstąpienie od umowy, jednak Sprzedający będzie zmuszony potrącić z kwoty zwrotu ewentualny spadek wartości towaru. 

 2.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 2.8.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2.8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
2.8.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2.8.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KONSUMENTA Z TYTUŁU WAD TOWARU (RĘKOJMIA ZA WADY)  

 3.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta jeżeli sprzedany towar ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady). Podstawa, przesłanki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec klienta są określone ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) w przepisach o rękojmi za wady (art. 556 i nast. KC).

 3.2. Zawiadomienia o wadzie towaru oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania klient może dokonać w dowolnej formie i sposób, w tym drogą elektroniczną (np. przesłanie wiadomości e-mail adres sklep@bake-shop.pl, przesłanie za pośrednictwem Serwisu internetowego wypełnionego formularza reklamacji dostępnego w tym serwisie) lub pisemnie na adres Sprzedawcy: LeDuvel ul. Rydygiera 8, hala 18, 01-793 Warszawa.

 3.3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na adres: LeDuvel ul. Rydygiera 8 bud 3A, 01-793 Warszawa. Klient o dokonaniu zawiadomienia, o których mowa w pkt. VI.2 kontaktuje się niezwłocznie ze Sprzedawcą telefonicznie na nr 888 600 170 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@bakeshop.pl. Jeżeli nie uzgodniono terminu i/lub sposobu dostarczenia wadliwego towaru klient dostarcza go niezwłocznie, jednak w odpowiednim terminie umożliwiającym Sprzedawcy zachowanie terminu do ustosunkowania się do żądania klienta (pkt VI. 4) najtańszym zwykłym oferowanym przez Sprzedawcę w Sklepie sposobem dostarczenia towaru.

 3.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta (w zakresie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny sprzedaży z określeniem kwoty obniżki) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3.5. Ustosunkowanie się do żądania klienta jest przesyłane klientowi w dowolnej formie i sposobie, także drogą elektroniczną (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony przez klienta), nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej.

 3.6. W przypadku, gdy Sprzedawca uznał żądanie klienta za uzasadnione, zaspokaja to żądanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania żądania klienta. Sprzedawca kontaktuje się niezwłocznie z klientem w dowolnej formie, także drogą elektroniczną (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony przez klienta), nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej, w celu uzgodnienia terminu dostarczenia towaru wolnego od wad albo określenia sposobu zwrotu ceny sprzedaży (w całości lub części) lub kosztów poniesionych przez klienta, do których zwrotu Sprzedawca jest zobowiązany.

 3.7. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał żądania klienta dotyczącego wady towaru, dostarcza otrzymany od klienta towar na adres miejsca dostarczenia towaru wskazany przez klienta w umowie sprzedaży towarów.

4.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

 Prawo odstąpienia od umowy

 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji czyli o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy pocztą elektroniczną. 

 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 Skutki odstąpienia od umowy 

 W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy.

 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: DMT / Bakeshop, Panattoni Centrum Logistyczne ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 Konsument powinien wraz ze zwracanym Produktem włożyć do paczki: potwierdzenie zamówienia, paragon, oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Należy szczególnie zwrócić uwagę na pakowanie przedmiotów delikatnych, np. szkła lub ceramiki. Przedmioty wewnątrz paczki powinny znajdować się bliżej środka i 4-5cm od ścianek zewnętrznego pudełka. Przedmioty wewnątrz paczki powinny być unieruchomione. List przewozowy (druk wypełniany wspólnie z kurierem powinien zawierać informację "Uwaga szkło").

 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 11 PLN.

 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA KONSUMENTA OD UMOWY

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

 

Informacja o braku prawa konsumenta do odstąpienia od umowy

 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium